Skoči na glavno vsebino

Vodovod

Lastnici objektov in naprav javnega vodovodnega sistema sta Občina Bled in Občina Gorje. Na podlagi sklepa in skladno z odloki obeh občin omenjene objekte in naprave upravlja javno podjetje Infrastruktura Bled d.o.o.


Preskrba s pitno vodo vključuje dva družbena vidika zahtev. Na prvem mestu so naravne zahteve, sledijo še gospodarske, ki jih ločimo v dve skupini: voda za potrebe proizvodnje in voda za potrebe higiene.

 Načrt vodovodnega sistema za občino Bled in Gorje iz leta 1912

Vodovodni sistem v občinah Bled in Gorje datira v leto 1912

 

Javni vodovodni sistem s pitno vodo oskrbuje vse uporabnike stanovanjskih, poslovnih

in industrijskih objektov v obeh občinah.


Kriterij upravljanja in gospodarjenja oskrbe s pitno vodo vključuje osnovne zahteve:

 • zadostna količina vode za normalno porabo ob vsakem času,
 • zadostna količina vode v izrednih primerih, tj. ob požarnih ali naravnih katastrofah,
 • primerna kakovost vode,
 • zanesljiv mehanični transport vode in ustrezen pritisk na najvišjem in najbolj oddaljenem mestu porabe.
   

Za pravilno izvajanje oskrbe s pitno vodo je treba upoštevati vse veljavne občinske in državne predpise.

Od vse vode na svetu je človeštvo lahko uporablja le 0,3%. Toliko vode ja na voljo v podzemnih vodonosnikih, rekah in sladkovodnih jezerih.

V preteklih letih se je na javnem vodovodu izvedlo manj investicij; to so bile predvsem nujne rekonstrukcije (bolj popravila) in povečave, ki so bile povezane z večjimi skupinskimi gradnjami oz. zazidalnimi načrti.


Prav zaradi manjšega obsega investicij, ki so bile izvedene na javnem vodovodu v preteklih letih, je za v prihodnje treba predvideti nujne posege, predvsem tam, kjer so cevovodi v najslabšem stanju. Tako v prihodnje na vodovodu planiramo izvedbo naslednjih del:

 • zamenjavo cevi AC (zmanjševanje nenadzorovanega odtekanja vode zaradi "prepustnosti" vodovodne napeljave javnega vodovodnega sistema),
 • povečanje presekov cevi na posameznih cevovodih,
 • izgradnjo novih vodovodov, s katerimi bomo uporabnikom zagotovili zadostno količino vode,
 • nadzorovanje kakovosti vode in
 • zmanjšanje neevidentirane, tj. "pavšalne" porabe vode (sistematično vgrajevanje vodomernih števcev).

 

Z novimi investicijami na javnem vodovodu bomo podaljšali življenjsko dobo vodovoda ter zagotovili, da bodo imeli uporabniki na razpolago zadostno količino vode, ki bo ustrezala vsem standardom kakovosti.

Na vrh