Skoči na glavno vsebino

Urejanje kraja in cest

Občina Bled na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega podjetja Infrastrukture Bled d.o.o. (Ur. l. RS št. 71 in 89/99) in dogovorov prenaša izvajanje določenih del skupne rabe na Infrastrukturo Bled d.o.o. Glavna področja skupne rabe so povzeta v nadaljevanju.

 

Zdraviliški park Bled s pogledom na jezero in pletne

Redna dela skupne rabe

Vzdrževanje parkov in javnih površin

 • čiščenje središča Bleda, osrednjega parka ter pobiranje smeti,
 • čiščenje javnih površin,
 • čiščenje obale jezera in pobiranje smeti okoli njega,
 • vzdrževanje košev za smeti (pranje in pleskanje),
 • vzdrževanje lesenih in kovinskih ograj v parku, okoli jezera in ob sprehajalnih poteh,
 • vzdrževanje parkovnih klopi (pranje, popravilo, pleskanje),
 • vzdrževanje kovinskih količkov ob cestah oz. zelenicah (popravila, pleskanje),
 • spomladansko trebljenje parkov in objezerskih površin,
 • vzdrževanje korit za rože (popravila, namestitev in skladiščenje čez zimo),
 • strojna in ročna košnja zelenic v parku (tudi pomembnejše javne površine v KS),
 • čiščenje paviljona v Zdraviliškem parku,
 • čiščenje obale in gladine jezera ob obali,
 • pometanje asfaltnih stez, stopnišč in drugih javnih površin,
 • pletje in urejanje robov parkovnih poti,
 • košnja priobalnega pasu ob jezeru,
 • obrezovanje žive meje v osrednjem parku,
 • odstranitev polomljenih vej,
 • sodelovanje z izvajalci del za področje osrednjega parka, predvsem glede odstranitve in odvoza odpadkov (na osnovi predhodne naročilnice, ki jo izda naročnika del).

 

Krajevne ceste

 • redno čiščenje asfaltnih površin najbolj prometnih in turistično pomembnih cest (cesta na grad, okoli jezera, na območju osrednjega parka …),
 • čiščenje meteornih jaškov, koritnic in propustov,
 • spomladansko čiščenje cest in pločnikov (ročno in strojno pometanje),
 • sanacija vozišč po neurjih,
 • zimska služba na javnih površinah.

 

 Spomladansko pometanje pločnikov

Zimska služba

 • priprava zimske mehanizacije,
 • priprava deponij za sneg,
 • strojno pluženje javnih parkirišč in pločnikov,
 • posipanje javnih parkirišč, pločnikov in stopnišč proti poledici,
 • ročno čiščenje stopnišč, prehodov, javnih parkirišč in pločnikov,
 • odvoz snega z javnih parkirišč in pločnikov,
 • pospravilo in čiščenje deponij za sneg,
 • čiščenje, remont in konzerviranje zimske mehanizacije.

 

Dela, ki se izvajajo po predhodnem naročilu občine

Vzdrževanje parkov in javnih površin

 • vzdrževalna dela na parkovnih poteh in ob njih (stopnice, zaključki z lamelami, obnovitev nasutja, montaža novih ograj ipd.),
 • urejanje sprehajalnih poti in po potrebi trasiranje, izdelava novih ter montaža pripadajoče opreme (stopnice, varovalne ograje, klopi, smerokazi itn.) Zajeta so območa grajskega hriba, Straže, Višc, Osojnice in Kuhovnice na področju Bleda ter vseh sprehajalnih poti na območju drugih krajevnih skupnosti,
 • vzdrževanje obale Blejskega jezera – manjše obnavljanje obalnih zidov ter urejanje zelenega pasu med jezerom in sprehajalno potjo,
 • vzdrževanje okolice kulturnih spomenikov – Riklijev spomenik na Straži, Murov spomenik na Višcah ipd.

 

Krajevne ceste

 • montaža kovinskih količkov, parkirnih zapor in hitrostnih ovir,
 • izdelav novih koritnic, propustov in jaškov,
 • dodatna dela pri izvajanju zimske službe – odvoz snega s pločnikov in drugih pomembnejših javnih površin ob večjih količinah snega.

 

Pred posegom predvsem na zasebnih parcelah mora biti izdana ustrezna odločba občinskega redarstva ali inšpektorja za občinske ceste.

 

Sanacija divjih odlagališč

 • odstranjevanje in ločeno razvrščanje odpadkov na teh odlagališčih ter odvoz, sanacija in zavarovanje teh površin, vključno s postavitvijo ustreznih fizičnih zapor za onemogočanje dostopa.

 

O posameznih drugih in nujnih delih se Občina Bled in Infrastruktura Bled d.o.o. lahko dogovarjata med  letom.

 

Stanje javnih površin

Naše poslanstvo so zgledno urejene javne površine.

 

V zimskem obdobju se po potrebi izvaja pluženje in posipanje javnih poti, pločnikov, stopnišč in parkirišč. Vse leto zbira in odvaža odpadke, ki jih povzročijo obiskovalci Bleda (ob sprehajalnih poteh).

 

V januarju, februarju in marcu se na javnih površinah izvajajo naslednja dela:

 • arboristični pregled dreves,
 • odstranjevanje vej,
 • odstranjevanje zajedavk in invazivnih tujih vrst,
 • odstranjevanje poškodovanih delov dreves,
 • odstranjevanje grmovnic v obcestnem pasu javnih poti.

 

V sredini marca se začnejo prva dela na gredicah, kjer je letno na novo zasajeno 5.000 rastlin. Gredice se skozi celotno obdobje rasti (maj-oktober) rastlin vzdržuje.

Na vrh