Skoči na glavno vsebino

Hišni vodovodni priključek

Priključek na javni vodovod je dovoljen samo s soglasjem, ki ga izda upravljavec.

 

Montažo vodovodnega priključka (inštalacijska dela, tlačni preizkus in montažo vodomera) na javni vodovod, razen zemeljskih in ureditvenih del, lahko izvede le upravljavec oz. s soglasjem upravljavca za taka dela usposobljeni izvajalec.

 

Izdelava vodovodnega priključka se izvede na stroške uporabnika, prav tako tudi prva vgradnja vodomera na obstoječih priključkih.

 

Kako do novega hišnega vodovodnega priključka?

 


 

Vodomerni jašek

Vodomerni jašek mora biti montiran zunaj objekta, primerne velikosti in na lahko dostopnem mestu.

 

Namenjen je vgradnji vodomera za porabnike vode zunaj objekta.

 

Izdelan mora biti tako, da varuje vodomer proti mrazu v zimskih pogojih tudi takrat, ko ni porabe vode ali je ta zelo nizka.

 

Detajl vodomernega jaška

 

Priporočamo, da je jašek brez dna, kar omogoča prehod toplote iz spodnjega sloja zemlje neposredno pod termoizolacijski pokrov, kjer se akumulira in preprečuje zamrznitev vodomera ter priključne inštalacije.

 


 

Vodomer

Obračunski vodomer je vodomer, s katerim se meri poraba pitne vode iz javnega vodovoda. Vgrajen je v jašku (največkrat zunaj stavbe). V večstanovanjskih hišah morajo biti vodomeri vgrajeni v skupnem, lahko dostopnem prostoru, po možnosti ločeno za vsako stanovanjsko enoto. Vodomer je v lasti uporabnika.

Redna menjava vodomerov poteka v skladu z veljavnimi predpisi, ki zahtevajo menjavo in pregled vsakih 5 let. Stroške menjave vodomerov krije uporabnik, prek števnine, ki se mesečno plačuje skupaj s porabo vode.

Uporabnik lahko zahteva izredni nadzor vodomera, če sumi, da meritev ni pravilna. Če se pri nadzoru obračunskega vodomera ugotovi, da ta izkazuje porabo vode zunaj dopustnih toleranc, nosi stroške izrednega nadzor izvajalec, v nasprotnem primeru pa uporabnik. Da se preprečijo nedovoljeni posegi, kot so na primer prestavitev ali odstranitev vodomera, poškodba mehanizma in drugo, upravljavec vodomer  po vgradnji takoj plombira: na vodomeru je plomba overitve vodomera, na spoju vodomera pa še pečatna objemka upravljavca vodovoda. Plomb ni dovoljeno odstraniti ali poškodovati. Če pooblaščeni delavec upravljavca vodovoda ugotovi, da je plomba odstranjena, poškodovana ali uničena ali da je uporabnik posegel v inštalacijo med priključnim ventilom, ventilom na sekundarnem vodu in vodomerom, se uporabniku v skladu s predpisi brez predhodne najave lahko prekine dobava pitne vode.

Uporabnik je dolžan vsako okvaro na hišnem vodovodnem priključku ali obračunskem vodomeru takoj prijaviti upravljavcu vodovoda. Za porabo vode je vsak uporabnik vode odgovoren sam.

Pogosto ugotavljamo, da zaradi puščanja WC-kotličkov, izrabljenih tesnil pri pipah ali poškodb na interni vodovodni napeljavi prihaja do nenadzorovanega izliva vode, kar se odraža v stanju porabe, izpisanem na vodomeru. Marsikdaj se dogaja, da so uporabniki presenečeni nad količino porabljene vode, zato svetujemo, da pozorno spremljate mesečno porabo vode in v primerih povečane porabe preverite vzroke.

 

Avtomatsko odčitavanje vodomera iz vozečega vozila

Spodnji posnetek prikazuje celoten postopek avtomatskega odčitavanja vodomerov iz vozečega vozila. Ta nam omogoča odčitavanje stanja vodomera brez fizičnega dostopanja do vodomera, kar močno olajša delo, saj so marsikje jaški z vodomeri težko dostopni. Če so vodomeri nameščeni v hiši, pa v tem primeru stanovalcem ni treba čakati na popisovalca.

Podatke o uporabnikih in njihovih vodomerih se prek računalniškega programa prenese v GPS-terminal za avtomatsko odčitavanje vodomerov. Terminal se vstavi v vozilo in poveže z anteno, potem pa se vzpostavi zvezo z GPS-signalom. Z vozilom se počasi peljemo skozi naselje in beležimo odčitke vodomerov, v katere so vgrajeni oddajniki za oddajanje odčitkov prek GPS-signala. Po končanem odčitavanju odčitke iz terminala prenesemo v program za obračun komunalnih storitev.  

 

 

Na območju občin Bled in Gorje je pri uporabnikih vgrajenih že več kot 1000 vodomerov z GPS-oddajniki. Ob rednih menjavah vodomerov pričakujemo, da bodo vodomeri z oddajnikom za avtomatsko odčitavanje pri vseh preostalih uporabnikih vgrajeni v naslednjih štirih letih.

 

Na vrh