Prostor in gradnja objektov

Opisi posameznih aktov in pogoji pridobitve 

 

Projektni pogoji

Projektni pogoji se izdajajo na podlagi 30. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/2017) za posege, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.

  • Predložiti je treba vlogo za izdajo projektnih pogojev.
  • Priložiti je treba lokacijsko informacijo in idejno zasnovo oz. projekt.

 

Mnenje

Mnenje se izda na podlagi 31. člena Gradbenega zakona (Ur. l. RS št. 61/2017).

  • Izpolniti je treba vlogo za izdajo soglasja k projektnim rešitvam.
  • Priložiti je treba  PGD in PZI v katerem so upoštevani izdani projektni pogoji.

 

Zakonski roki izdaje aktov

  • Projektni pogoji: 15 dni, razen, če je v posebnem zakonu določen daljši rok.
  • Mnenje: 15 dni, razen, če je v posebnem zakonu določen daljši rok.
Na vrh