Prostor in gradnja objektov

Opisi posameznih aktov in pogoji pridobitve 

Smernice za načrtovanje

Smernice za načrtovanje predvidene prostorske ureditve (lokacijski, zazidalni načrti) se izdajajo na podlagi 29. in 33. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 110/02-ZUreP-1 s spremembami).

 • Predložiti je treba vlogo za izdajo smernic s programom priprave prostorskega akta.

 

Mnenje

Mnenje k predlogu prostorskega akta se izdaja na podlagi 33. člena Zakona o urejanju prostora (Ur. l .RS, št. 110/02-ZUreP-1 s spremembami).

 • Predložiti je treba vlogo z dopolnjenim predlogom akta za izdajo mnenja.

 

Projektni pogoji

Projektni pogoji se izdajajo na podlagi 49.b in 50. člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 102/04-UPB1 s spremembami) za posege, za katere je potrebno gradbeno dovoljenje.

 • Predložiti je treba vlogo za izdajo projektnih pogojev.
 • Priložiti je treba lokacijsko informacijo in idejno zasnovo oz. projekt.

 .

Soglasje za prikjučitev

Soglasje za priključitev se izda na podlagi 49.b člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 102/04-UPB1 s spremembami), če se nameravana gradnja priključi na objekte, ki zagotavljajo minimalno komunalno oskrbo, oziroma če se zaradi gradnje spremeni kapaciteta obstoječih priključkov.

 • Predložiti je treba vlogo za izdajo soglasja za priključitev.
 • Priložiti  je treba idejno zasnovo ali idejni projekt.

Namesto soglasja za priključitev se laho pridobi soglasje k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

 

Soglasje

Soglasje se izdaja na podlagi 50.b člena Zakona o graditvi objektov (Ur. l. RS št. 102/04-UPB1 s spremembami).

 • Izpolniti je treba vlogo za izdajo soglasja k projektnim rešitvam.
 • Priložiti je treba  PGD in PZI v katerem so upoštevani izdani projektni pogoji.

 

Zakonski roki izdaje aktov

 • Projektni pogoji: zahtevni objekti (15 dni), manj zahtevni objekti (10 dni)
 • Soglasje za priključitev: zahtevni objekti (30 dni), manj zahtevni objekti (15 dni)
 • Soglasje: zahtevni objekti (30 dni), manj zahtevni objekti (15 dni), nezahtevni/enostavni objekti (15 dni)
 • Smernice in mnenje k izdaji prostorskih aktov: (30 dni), razen če zaradi tehnične zahtevnosti ni z zakonom določen drugačen rok.
Na vrh