Skoči na glavno vsebino

Kanalizacija

Lastnici objektov in naprav javnega kanalizacijskega sistema sta občini Bled in Gorje. S spremembami in dopolnitvami odloka o pogojih ter načinu odvajanja in čiščenja odpadnih ter padavinskih voda na območju občine Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2013) je Infrastruktura Bled d.o.o. dobila v upravljanje javno kanalizacijo na območju naselij Ribno, Bodešče, Koritno in zaledje Prešernove ulice (Črtomirova ulica, Mladinska cesta, Trubarjeva cesta, Na rebri, Za Pecovco, Seliška cesta). Drugo kanalizacijsko omrežje v občini Bled ima v upravljanju koncesionar WTE, Projektna družba Bled d.o.o.

 

Za pravilno izvajanje odvajanja in čiščenja odpadnih ter padavinskih voda na območju občine Bled je treba upoštevati vse veljavne občinske in državne predpise.

 

Investitor ima v posameznem letu možnost zgraditi določen del kanalizacijskega omrežja na podlagi zbrane takse za obremenjevanje vode in odobrenih investicij, ki jih upravljalec predhodno prijavi na ministrstvo.

 

 

Osnova za obračun kanalščine in čiščenja odpadnih voda je količina prodane pitne vode. Kanalščino in čiščenje odpadnih voda se obračunava uporabnikom, ki so priključeni na javno kanalizacijo in katerih voda se čisti na osrednji čistilni napravi na Bledu.

 

WTE Projektna družba Bled d.o.o.

Savska cesta 23, 4260 Bled

V primeru okvare prijava na:

T: +386 4 588 50 70

F: +386 4 588 50 71

GSM: T: +386 41 376 159

e-posta: ...

www.wte.si

 

WTE, podružnica Kranjska Gora

Kolodvorska ulica 1 B, 4280 Kranjska Gora

T: +386 4 588 50 70

F: +386 4 588 50 71

GSM: +386 41 376 159

e-pošta: ...

www.wte.si

 

"Kjer je javna kanalizacija že zgrajena, je priključitev nanjo obvezna za vse lastnike objektov." Veljavna zakonodaja

Priklop na kanalizacijo v občini Bled

Režim odvajanja in čiščenja odpadnih voda določata Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavisnke vode v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2013) ter Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 42/2013) in Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja n čiščenja komunalne in padavinske vode v Občini Bled (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 1/2013)

 

Po teh predpisih je priključitev na javno kanalizacijo obvezna za vse povzročitelje obremenitve.

 

Podrobnosti si lahko preberete v naslednjem dokumentu:

 

Vloga za priključitev na kanalizacijo.

 

Priklop na kanalizacijo v občini Gorje

Režim odvajanja in čiščenja odpadnih voda določata Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/12) ter Tehnični pravilnik za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega kanalizacijskega omrežja v Občini Gorje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 53/16).

 

Po teh predpisih je priključitev na javno kanalizacijo obvezna za vse povzročitelje obremenitve.

 

Podrobnosti si lahko preberete v naslednjih dokumentih:

 

Obvestilo o možnosti priključitve stanovanjskih objektov na kanalizacijski sistem.

Osnovne informacije o priključitvi na kanalizacijski sistem.

Vloga za priključitev na kanalizacijo.

 

Obvestilo o praznjenju greznic in prevzemu blata iz malih čistilnih naprav

V imenu in na račun družbe WTE Bled bomo s 1. 4. 2015 začeli zaračunavati storitev ravnanje z grezničnimi goščami.

 

Občinski svet je na zadnji seji potrdil cenik prevzema in ravna­nja z vsebino iz greznic ter malih čistilnih naprav, ki se mesečno obračuna glede na porabo vode, in sicer v višini 0,26800 €/m3 (občina Bled) in 0,38600 €/m3 (občina Gorje). Ta cena vključuje en odvoz na vsake tri leta, medtem ko izredni od­voz stane 189,44 €.

 

Izvajanje javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode kot obvezno lokalno gospodarsko jav­no službo varstva okolja opredeljujejo Zakon o varstvu okolja, Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih go­spodarskih javnih služb varstva okolja, Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne in padavinske vode, Odlok o na­činu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode in koncesijski akt za podelitev koncesije za izgradnjo kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav in izvajanje gospodarske javne službe odva­janja in čiščenja komunalnih, odpadnih in padavinskih voda v Občini Bled.

 

Praznjenje greznic in MKČN se izvaja od 1. aprila do 31. ok­tobra.

 

Za več informacij kliknite na povezavo: www.wte.si.

Na vrh