Skoči na glavno vsebino

Kataster gospodarske javne infrastrukture

Obratni kataster GJI

Obratni kataster GJI (gospodarske javne infrastrukture) je nepremičninska evidenca omrežij in objektov gospodarske javne infrastrukture, kamor spadajo prometna, energetska, komunalna in vodna infrastruktura, infrastruktura za gospodarjenje z drugimi vrstami naravnega bogastva ali varstva okolja ter druga omrežja in objekti v javni rabi. Vodi ga upravljavec oziroma izvajalec gospodarske javne službe za potrebe izvajanja lastne službe in je najpodrobnejši kataster z najpodrobnejšimi podatki. 


Za vodovod so to magistralna, primarna, sekundarna in terciarna vodovodna omrežja in naprave z objekti: glavne cevi, hišni priključki, zajetja, vodovarstveni pasovi, vodohrani, raztežilniki, črpališča, hidranti, jaški, zasuni, montažne sheme s specifikacijo najpodrobnejših elementov posameznega dela vodovoda …


Za vse to se vodijo podatki o lokaciji, dolžini, površini ali prostornini, vrsti, identifikacijski številki, ki jo določi GU, natančnosti določitve položaja, materialu, profilu, proizvajalcu, monterju, izvajalcu gradbenih del, številki projekta, letu vgradnje, statusu
...

Kataster gospodarske javne infrastrukture (GJI) je osnova za gospodarnejše upravljanje z objekti GJI, lažje načrtovanje in urejanje prostora ter ne nazadnje tudi varnejše izvajanje posegov v prostor.

Zbirni kataster GJI

Zbirni kataster GJI je krovni kataster, krovna nepremičninska evidenca GJI, ki vsebuje vse zbirne podatke obratnih katastrov vseh infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav v državi.

 

Vodi in vzdržuje ga GU, posredovanje podatkov vanj pa je zakonodaja naložila občinam in resornim ministrstvom, torej upravljavcem GJI.

Glede na 10. člen Pravilnika o vsebini in načinu vodenja zbirke podatkov o dejanski rabi prostora (Uradni list RS, št. 9/2004), se za omrežja in objekte gospodarske javne infrastrukture v zbirnem katastru vodijo naslednji podatki: 

 • lokacija omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
 • identifikacijska številka omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture (določi geodetska uprava ob prvem vpisu podatkov o omrežju ali objektu gospodarske javne infrastrukture v zbirni kataster),
 • dolžina omrežja ali površina objekta gospodarske javne infrastrukture,
 • vrsta omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture,
 • natančnost določitve položaja omrežja ali objekta gospodarske javne infrastrukture, 
 • povezava s katastrom gospodarske javne infrastrukture. 

 

Glavni cilji vzpostavitve zbirnega katastra GJI so: 

 • zagotavljati kakovostne osnovne podatke o GJI (vsebino), ki obsegajo predvsem prostorsko komponento (geolokacijo) in enolično identifikacijo objektov v zbirnem katastru GJI,
 • zagotavljati redno in preprosto vzdrževanje podatkov o GJI ter zanesljivo posredovanje podatkov uporabnikom, 
 • zagotavljati infrastrukturo, ki obsega zbirko podatkov GJI, kjer bodo na enem mestu in v okviru enovitega sistema zbrani in dostopni osnovni podatki o GJI.

(GU, Zbirni kataster javne infrastrukture, 2005b, str. 10)

  

Zbirni kataster GJI
Zbirni kataster je bil vzpostavljen z namenom prikaza zasedenosti prostora z objekti GJI vsem, ki se s prostorom ukvarjajo pri svojem vsakodnevnem delu. Hkrati bo omogočal podporo različnim odločitvam v prostoru in bo osnova za različne izračune. Omogočal bo tudi gospodarnejše upravljanje z objekti GJI, lažje načrtovanje in urejanje prostora ter ne nazadnje varnejše izvajanje posegov v prostor. Njegova vrednost se bo še povečala, ko bo vzpostavljena povezava s še drugimi nepremičninskimi evidencami.

 

Na enem mestu so zagotovljeni najbolj ažurni podatki o vseh vrstah infrastrukture. Podatki o objektih so javni in preprosto dostopni vsem uporabnikom, vpogled pa je mogoč tudi prek spleta.

 

Kataster vodovoda, ravnanja z odpadki in pokopališč

Infrastruktura Bled d.o.o. kot dober upravljavec z gospodarsko javno infrastrukturo vzdržuje in vodi katastre za:

 • vodovod in hidrantno omrežje,
 • ravnanje z odpadki,
 • pokopališča.

 

1 2

 

Navodila o izvajanju terenskih meritev

Ob izgradnji novega cevovoda je pri geodetskem posnetku vodovoda zaradi standardiziranega vnosa podatkov v kataster GJI treba upoštevati določena pravila in smernice, ki so navedeni v Navodilu spodaj.

 

Navodilo o izvajanju terenskih meritev in vsebini elaborata geodetskega načrta izvedenih del.

Na vrh