Skoči na glavno vsebino

Ravnanje z odpadki

Kaj pomeni vključitev v sistem ravnanja z odpadki?

V občini je vzpostavljen sistem ravnanja z odpadki, ki je opredeljen z občinskim odlokom in Programom ravnanja z odpadki. Cilj tega sistema so preprečevanje nastajanja in zmanjševanje količine odpadkov, ločeno zbiranje odpadkov na izvoru nastanka, vračanje koristnih odpadkov v vnovično uporabo, sprejemljivost ukrepov za okolje ter uveljavitev načela "stroške plača povzročitelj". V ta sistem se morajo vključiti vsi prebivalci in vse osebe, ki delujejo ali imajo dejavnost na območju občine.

 

Kdo se mora vključiti v redni odvoz odpadkov?

V redni odvoz odpadkov se mora vključiti vsak občan oz. uporabnik ali upravljavec stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov (vsaka pravna ali fizična oseba), ki na območju občine povzroča odpadke s tem, da stalno, začasno ali občasno biva v svojih ali najetih nepremičninah (vključene morajo biti vse počitniške hiše in vikendi), opravlja poslovno dejavnost, upravlja javne površine ali organizira prireditve.

 

Kako poteka zbiranje odpadkov?

Vsak povzročitelj odpadkov je dolžan kupiti oz. najeti ustrezen tipizirani zabojnik, kamor bo odlagal odpadke. Zabojnik lahko kupite v našem podjetju Infrastruktura Bled d.o.o., lahko pa tudi drugje, pomembno je le, da je zabojnik tipiziran, čipiran in opremljen z nalepko (čip in nalepko priskrbi Infrastruktura), na kolesih in prostornine 120, 240, 770 ali 1100 litrov. Skupaj z Infrastrukturo Bled d.o.o. določite zbirno mesto (prostor za postavitev zabojnikov, v katere boste odlagali odpadke) in prevzemno mesto (prostor, kjer bo Infrastruktura Bled d.o.o. na dan odvoza prevzela odpadke). Infrastruktura Bled d.o.o. odvaža odpadke po določenem urniku, skladno z letnim razporedom odvoza (koledarji odvoza).

 

Kdo je dolžan vzdrževati zbirna in prevzemna mesta?

Vzdrževati so jih dolžni povzročitelji odpadkov, ki morajo skrbeti za red in čistočo na teh mestih, hkrati pa tudi dovoznih poti do prevzemnih mest. To tudi pomeni, da morajo v času zimskih padavin poskrbeti za dostopnost prevzemnih mest.

 

Zamenjava dotrajanih zabojnikov za odpadke

Zamenjava zabojnika za odpadke, ki je last povzročitelja, je njegova dolžnost. Prav tako tudi popravilo poškodovanih zabojnikov. Če ima povzročitelj zabojnik v najemu, stroške zamenjave starega zabojnika krije Infrastruktura Bled d.o.o. le v primeru, da zabojnika ni poškodoval povzročitelj.

 

Obračun ravnanja z odpadki

Zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov so dolžni plačevati vsi lastniki, uporabniki ali upravljavci stanovanjskih, poslovnih in industrijskih objektov na območju občine Bled, pri katerih nastajajo odpadki ne glede na njihovo stalno ali začasno prebivališče oziroma sedež. Mesečni strošek ravnanja z odpadki je določen s Sklepom o tarifnih postavkah ravnanja s komunalnimi odpadki v občini.

 

Priročnik ravnanja z odpadki

Priročnik

Na vrh