Skoči na glavno vsebino

I. Katalog informacij javnega značaja

 

1. Osnovni podatki o katalogu

 Naziv podjetja  Infrastruktura Bled d.o.o.
 Naslov podjetja  Rečiška cesta 2, 4260 Bled
 Telefon

 04 578 05 34

 Telefaks  04 578 05 11
 E-pošta  info@ibled.si
 Spletna stran  www.ibled.si
 ID za DDV  SI87091712
 Matična številka  1525638
 Vpis  Okrožno sodišče v Kranju, št. vložka 10659800
 Osnovni kapital

 137.051,00 EUR

 

Odgovorna oseba:

mag. Janez Resman, direktor

 

Datum prve objave kataloga:

oktober 2013

 

Datum zadnje spremembe:

23. 02. 2024

 

Druge oblike kataloga:

tiskana oblika

 

Katalog je dostopen na naslovu:

www.ibled.si

 

 

 

2. Splošni podatki o organu in informacijah javnega značaja, s katerimi razpolaga

2a. Organigram in podatki o organizaciji organa

Organigram Infrastruktura Bled

   
Seznam vseh notranjih organizacijskih enot
 • Direktor
 • Finančno računovodska služba
 • Program turistična infrastruktura
 • Program komunalna infrastruktura
Kratek opis delovnega področja organa upravljanje objektov javne infrastrukture na področju športa, turizma in rekreacije:
 • Grajsko kopališče (brez čolnarne)
 • Športna dvorana Bled
 • Športno rekreacijski center Straža


izvajanje gospodarske javne službe:

 • oskrba s pitno in požarno vodo
 • pokopališko-pogrebna dejavnost
 • zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov
 • inventarizacija komunalnih objektov in naprav
 • izdaja soglasij
 • urejanje in čiščenje javnih  površin

 

 

2b. Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij

   
Pristojna oseba

mag. Janez Resman, direktor

telefonska številka: 04 5780 534

sedež podjetja

e-naslov: info@ibled.si

 

 

2c. Seznam glavnih predpisov z delovnega področja organa

   
Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov, ki urejajo področje delovanja

 

 

2d. Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih

   
Seznam strateških dokumentov Plan dela podjetja

 

 

2e. Seznam vrst upravnih, sodnih ali  zakonodajnih postopkov oziroma drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi oziroma zagotavlja svojim uporabnikom

   
Uradni postopki, ki jih vodi organ
 • izdaja soglasij

 

 

2f. Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja organ

   
Seznam evidenc
 • evidenca uporabnikov komunalnih storitev
 • kataster vodovodnega omrežja
 • kataster grobov
 • kataster ravnanja z odpadki

 

 

2g. Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov, ki jih vodi organ na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja

   
Seznam zbirk
 • GIS
 • kataster

 

 

 

3. Opis načina dostopa do drugih informacij javnega značaja

   
Opis dostopa do posameznih sklopov informacij

S pisno vlogo na naslov:

Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled

 

V elektronski obliki na naslov:

...

 

 

 

4. Stroškovnik

Cene materialnih stroškov za posredovanje informacij javnega značaja so (brez DDV):

 

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A4 0,06 eura,

 • ena stran fotokopije ali tiskanega formata A3 0,13 eura,

 • ena stran fotokopije ali tiskanega večjega formata 1,25 eura,

 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A4 0,63 eura,

 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega formata A3 1,25 eura,

 • ena stran barvne fotokopije ali tiskanega večjega formata 2,50 eura,

 • elektronski zapis na eni zgoščenki CD 2,09 eura,

 • elektronski zapis na eni zgoščenki DVD-R 2,92 eura,

 • elektronski zapis na enem USB-ključku, cena, po kateri je USB-ključek organ nabavil,

 • pretvorba ene strani dokumenta formata A4 iz fizične v elektronsko obliko 0,08 eura,

 • pretvorba ene strani dokumenta formata A3 iz fizične v elektronsko obliko 0,20 eura,

 • poštnina za pošiljanje informacij po pošti skladno z veljavnim cenikom za poštne storitve.

 

 

5. Stroškovnik za ponovno uporabo, cenik ali drugi pogoji za ponovno uporabo informacij javnega značaja

 

 

 

6. Seznam najpogosteje zahtevanih informacij javnega značaja

   
Poslovanje Športne dvorane
 • najemne pogodbe za prostore v Športni dvorani
 • pogodbe o uporabi ledu

 • zapadle terjatve

 • plačila posameznih klubov za uporabo ledu

 Pogodbe o poslovnem sodelovanju na področju Športno rekreacijskega centra Straža

 Pogodba o čiščenju poslovnih prostorov

 Seznanitev z ugotovitvami Komisije za preprečevanje korupcije

 

 

 

 

 

II. Druge obvezne objave

 

1. Javna naročila

1.1 Informacije javnega značaja iz pogodb o izvedbi javnega naročila

   
Seznam oddanih evidenčnih naročil Seznam evidenčnih naročil 2016
  Seznam evidenčnih naročil 2017
 

Seznam evidenčnih naročil 2018

Seznam evidenčnih naročil 2019

Seznam evidenčnih naročil 2020

Seznam evidenčnih naročil 2021

Seznam evidenčnih naročil 2022

Seznam evidencnih narocil 2023

  Seznam javnih naročil

 

 

 

2. Donatorske, sponzorske, svetovalne in druge avtorske ali druge intelektualne storitve

   
 Seznam dokumentov  Informacije po 11. odstavku 10.a člena 

 

 

 

3. Informacije javnega značaja v zvezi z zastopniki, člani poslovodnega organa, organa upravljanja ali člana nadzornega organa

   
 Seznam dokumentov Leto 2017

 

 

 

Na vrh