Soglasja

Izdaja mnenj, projektnih pogojev in soglasij

Infrastruktura Bled d.o.o. za območje občin Bled in Gorje, ki ju oskrbuje s pitno vodo in za kateri opravlja sistem ravnanja s komunalnimi odpadki, določa pogoje o priključitvi na vodovodno omrežje, izdaja projektne pogoje in soglasja, vezana na urejanje prostora in opremljanje le-tega z vodovodnimi napravami in objekti, izdaja projektne pogoje za izgradnjo komunalne infrastrukture ter določa pogoje o načinu ravnanja s komunalnimi odpadki.

 

Na podlagi vlog strank v skladu z Zakonom o graditvi objektov – ZGO-UPB-1 (Ur. l. RS, št. 102/2004 s spremembami) izdajamo projektne pogoje in soglasja k projektnim rešitvam, tj. k projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD).

 

Kako in kam oddati vlogo za izdajo projektnih pogojev, soglasij?

Območje občine Bled:

Izpolnjeno vlogo s prilogami:

  • pošljete po pošti (Občina Bled, Cesta svobode 13, 4260 Bled) ali
  • oddate v sprejemni pisarni Občine Bled.

 

Območje občine Gorje:

Izpolnjeno vlogo s prilogami:

  • pošljete po pošti (Infrastruktura Bled d.o.o., Rečiška cesta 2, 4260 Bled) ali
  • oddate v sprejemni pisarni na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

 

Stranka  vlogo za izdajo projektnih pogojev, za izdajo soglasja k projektnim rešitvam in za izdajo soglasja k priključitvi lahko napiše v poljubni obliki in jo lastnoročno podpiše, lahko pa izpolni tipsko vlogo na pripravljenem obrazcu.

Vlogi za izdajo projektnih pogojev in soglasij k projektnim rešitvam je treba priložiti dokazila in projektno dokumentacijo, ki je predpisana po določbah ZGO-UPB-1 s spremembami.

 

Kako je mogoče dvigniti projektne pogoje ali soglasje?

Projektni pogoji oziroma soglasje bodo poslani stranki na naslov, posredovan na vlogi. Po dogovoru je mogoč tudi osebni dvig.

 

Priloženo projektno dokumentacijo k vlogi stranka dvigne osebno na sedežu podjetja Infrastruktura Bled d.o.o.

Na vrh